تکریم مشتری گاهی با آموزش

یکی از مسیرهای دستیابی به کرامات انسانی در جوامع ، موضوع آموزش افراد جامعه و ایجاد فضای مناسب برای یادگیری است .

چه خوب بود اگر در مدارس ما بعنوان یک واحد درسی با زمان بندی هفتگی برخی از خدمات از جمله استفاده از خدمات بانکی را آموزش می دادند تا امروز شاهد این نباشیم که بسیاری از مراجعین بانکها ، حتی نحوه پر کردن فیش های واریزی یا حتی استفاده از دستگاههای خود پرداز را نمی دانند .

به نظر من آموزش گاهی مقدم است بر زیر ساخت البته گاهی نه همیشه .

ای کاش طرحی بود برای دانش آموزان و می شد در چند جلسه خدمات بانکی را برایشان آسان تر توضیح داد .

به این ترتیب  مرحله اول ، تکریم مشتری قبل از ورود به بانک بصورت عمومی صورت می گیرد .

اقلیما (انسیه ) پولادزاده Eghlima( Ensiyeh ) Pouladzadeh ; ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()    +